OCTOBER 4, 2021

Strange animals will be protected, but strange people will be excluded. —— Kotaro Isaka, “Sunshine Robber”
//
奇怪的动物会被保护起来,奇怪的人却遭受排挤。—— 伊坂幸太郎《阳光劫匪》
Qíguài de dòngwù huì bèi bǎohù qǐlái, qíguài de rén què zāoshòu páijǐ.—— Yībǎn Xìngtàiláng “Yángguāng Jié Fěi”
//
Kỳ quái đích động vật hội bị bảo hộ khởi lai, kỳ quái đích nhân khước tao thụ bài tễ.—— Y Phản Hạnh Thái Lang 《 Dương Quang Kiếp Phỉ 》
Động vật kỳ lạ được bảo vệ, nhưng những người kỳ lạ bị loại trừ. (Kotaro Isaka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *