OCTOBER 31, 2021

Uống quá nhiều trà sữa cũng chán. Ba ly mỗi sáng, chiều, tối là vừa.
//
奶茶这种东西喝多了。也没意思每天早中晚三杯刚刚好。
Nǎichá zhè zhǒng dōngxī hē duōle yě méiyìsi. Měitiān zǎo zhōng wǎn sān bēi gānggāng hǎo.
//
It’s boring to drink too much milk tea. Three cups every morning, afternoon, and evening are just right.

Leave a Reply

Your email address will not be published.