OCTOBER 31, 2021

It’s boring to drink too much milk tea. Three cups every morning, afternoon, and evening are just right.
//
奶茶这种东西喝多了也没意思。每天早中晚三杯刚刚好。
Nǎichá zhè zhǒng dōngxī hē duōle yě méiyìsi. Měitiān zǎo zhōng wǎn sān bēi gānggāng hǎo.
//
Nãi trà giá chủng đông tây hát đa liễu. Dã một ý tư mỗi thiên tảo trung vãn tam bôi cương cương hảo.
Uống quá nhiều trà sữa cũng ngán. Ba ly mỗi sáng, chiều, tối là vừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *