OCTOBER 30, 2020

Một số người chỉ có thể cùng bạn đi ngắm hoa, một số người có thể khiến hoa nở chỉ vì bạn.
//
有的人只能陪你看花 有的人能让花只为你而开。
Yǒu de rén zhǐ néng péi nǐ kàn huā yǒu de rén néng ràng huā zhǐ wèi nǐ ér kāi.
//
Some people can only watch flowers with you, while others can make flowers bloom only for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published.