OCTOBER 30, 2020

Some people can only watch flowers with you, while others can make flowers bloom only for you.
//
有的人只能陪你看花 有的人能让花只为你而开。
Yǒu de rén zhǐ néng péi nǐ kàn huā yǒu de rén néng ràng huā zhǐ wèi nǐ ér kāi.
//
Hữu đích nhân chích năng bồi nhĩ khán hoa hữu đích nhân năng nhượng hoa chích vi nhĩ nhi khai.
Một số người chỉ có thể cùng bạn đi ngắm hoa, một số người có thể khiến hoa nở chỉ vì bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *