OCTOBER 3, 2020

Tôi lại từ chối ba chàng trai, nhìn bóng dáng xa xăm có chút cô đơn của họ, tôi chỉ có thể thầm nói xin lỗi. Tôi thực sự không mua nổi bất động sản, bảo hiểm và sản phẩm tài chính của các anh.
//
又拒绝了三个男生,看着他们远去的身影,有点落寞,我只能默默的说声抱歉。你们这个楼盘、保险、理财产品我是真的买不起。
Yòu jùjuéle sān gè nánshēng, kànzhe tāmen yuǎn qù de shēnyǐng, yǒudiǎn luòmò, wǒ zhǐ néng mòmò de shuō shēng bàoqiàn. Nǐmen zhège lóupán, bǎoxiǎn, lǐcái chǎnpǐn wǒ shì zhēn de mǎi bù qǐ.
//
I turned down three boys again, looking at their lonely distant figures, I can only whisper sorry. I really can’t afford your real estate, insurance and financial products.

Leave a Reply

Your email address will not be published.