OCTOBER 28, 2020 – 1

Tôi có thể thức rất khuya, tôi nghi ngờ kiếp trước mình là đèn đường.
//
我太能熬夜了,我怀疑自己上辈子是个路灯。
Wǒ tài néng áoyèle, wǒ huáiyí zìjǐ shàngbèizi shìgè lùdēng.
//
I can stay up too late. I doubt that I was a streetlight in my previous life.

Leave a Reply

Your email address will not be published.