OCTOBER 28, 2020 – 1

I can stay up too late. I doubt that I was a streetlight in my previous life.
//
我太能熬夜了,我怀疑自己上辈子是个路灯。
Wǒ tài néng áoyèle, wǒ huáiyí zìjǐ shàngbèizi shìgè lùdēng.
//
Ngã thái năng ngao dạ liễu, ngã hoài nghi tự kỷ thượng bối tử thị cá lộ đăng.
Tôi có thể thức rất khuya, tôi nghi ngờ kiếp trước mình là đèn đường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *