OCTOBER 17, 2021

Một câu rất thực tế: Bạn phải có đủ sức mạnh, các nguyên tắc và điểm mấu chốt của bạn sẽ được tôn trọng.
//
很现实的一句话:你得有足够的实力,你的原则和底线才会被人尊重。
Hěn xiànshí de yījù huà: Nǐ dé yǒu zúgòu de shílì, nǐ de yuánzé hé dǐxiàn cái huì bèi rén zūnzhòng.
//
A very realistic sentence: Only when you have enough strength, your principles and bottom line will be respected.

Leave a Reply

Your email address will not be published.