You are currently viewing OCTOBER 1, 2020

OCTOBER 1, 2020

Nguyện có một người, từ đầu đến cuối bạn muốn nắm tay, đi qua xuân hạ thu đông, đi qua tỏ mờ tròn khuyết, đi hết con đường nhân sinh dài dằng dặc.
//
愿有一人,你始终想牵着他的手,走过春夏秋冬,走过阴晴圆缺,走完人生漫长的路。
//
I wish to have someone who I want to hold his hand from beginning to end, walk through spring, summer, autumn and winter, walk through the rain and shine, and walk the long road of life.

Leave a Reply