OCTOBER 1, 2020

I wish to have someone who I want to hold his hand from beginning to end, walk through spring, summer, autumn and winter, walk through the rain and shine, and walk the long road of life.
//
愿有一人,你始终想牵着他的手,走过春夏秋冬,走过阴晴圆缺,走完人生漫长的路。
Yuàn yǒu yīrén, nǐ shǐzhōng xiǎng qiānzhe tā de shǒu, zǒuguò chūn xià qiūdōng, zǒuguò yīn qíng yuán quē, zǒu wán rénshēng màncháng de lù.
//
Nguyện hữu nhất nhân, nhĩ thủy chung tưởng khiên trứ tha đích thủ, tẩu quá xuân hạ thu đông, tẩu quá âm tình viên khuyết, tẩu hoàn nhân sinh mạn trường đích lộ.
Nguyện có một người, từ đầu đến cuối bạn muốn nắm tay, đi qua xuân hạ thu đông, đi qua tỏ mờ tròn khuyết, đi hết con đường nhân sinh dài dằng dặc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *