NOVEMBER 9, 2021

Thanh xuân là sắt, hoàn cảnh là lò lửa.
—— Lão Xá, “Tứ Đại Đồng Đường”
//
青春是铁,环境是火炉。
—— 老舍《四世同堂》
Qīngchūn shì tiě, huánjìng shì huǒlú.
—— Lǎoshě “sì shì tóng táng”
//
Youth is like iron, the environment is the stove.
——Lao She, “Four Generations Under One Roof”

Leave a Reply

Your email address will not be published.