NOVEMBER 7, 2021

Đời người ngắn lắm, hoặc là thú vị, hoặc là già đi.
—— Lão Xá, “Sống Cuộc Đời Thú Vị”
//
一辈子很短,要么有趣,要么老去。
—— 老舍《把日子过得有趣》
Yībèizi hěn duǎn, yàome yǒuqù, yàome lǎo qù.
—— Lǎoshě “bǎ rìziguò dé yǒuqù”
//
A lifetime is short, either you’re having fun or getting old.
—— Lao She, “Leading a Fun Life”

Leave a Reply

Your email address will not be published.