NOVEMBER 5, 2020

Hoàn cảnh thật có thể ảnh hưởng đến tình trạng thể chất của con người. Ví dụ, tôi thường bị đau đầu, đau lưng và mỏi cổ khi ở văn phòng, nhưng tôi không cảm thấy đau khi về nhà và nằm xuống.
//
环境真的能影响人类的身体状况, 比如我在办公室就经常头疼, 腰疼, 脖子疼, 但是一回到家躺着就不疼了。
Huánjìng zhēn de néng yǐngxiǎng rénlèi de shēntǐ zhuàngkuàng, bǐrú wǒ zài bàngōngshì jiù jīngcháng tóuténg, yāoténg, bózi téng, dànshì yī huí dàojiā tǎngzhe jiù bù téngle.
//
The environment can really affect human health. For example, I often have headache, backache and neck pain in the office, but it doesn’t hurt when I get home and lie down.

Leave a Reply

Your email address will not be published.