NOVEMBER 4, 2020

I have very reliable inside information about the iPhone12 released by Apple that is I can’t afford it.
//
关于苹果发布的iPhone12,我有十分可靠的内幕消息,我买不起。
Guānyú píngguǒ fābù de iPhone 12, wǒ yǒu shífēn kěkào de nèimù xiāoxī, wǒ mǎi bù qǐ.
//
Quan vu bình quả phát bố đích iPhone12, ngã hữu thập phân khả kháo đích nội mạc tiêu tức, ngã mãi bất khởi.
Tôi có thông tin nội bộ rất đáng tin cậy về iPhone 12 do Apple phát hành, đó là tôi không đủ khả năng mua nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *