NOVEMBER 4, 2020

Tôi có thông tin nội bộ rất đáng tin cậy về iPhone 12 do Apple phát hành, đó là tôi không đủ khả năng mua nó.
//
关于苹果发布的iPhone12,我有十分可靠的内幕消息,我买不起。
Guānyú píngguǒ fābù de iPhone 12, wǒ yǒu shífēn kěkào de nèimù xiāoxī, wǒ mǎi bù qǐ.
//
I have very reliable inside information about the iPhone12 released by Apple that is I can’t afford it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.