NOVEMBER 4, 2020

NOVEMBER 4, 2020

Tôi có thông tin nội bộ rất đáng tin cậy về iPhone 12 do Apple phát hành, đó là tôi không đủ khả năng mua nó.
//
关于苹果发布的iPhone12,我有十分可靠的内幕消息,我买不起
//
I have very reliable inside information about the iPhone12 released by Apple that is I can’t afford it.

Leave a Reply