NOVEMBER 26, 2019

Thế giới này ồn ào đến nỗi người im lặng có vẻ hơi ngớ ngẩn.
//
这世界是如此喧哗 让沉默的人显得有点傻。
Zhè shìjiè shì rúcǐ xuānhuá ràng chénmò de rén xiǎndé yǒudiǎn shǎ.
//
This world is so noisy that a silent person seems a bit silly.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.