NOVEMBER 2, 2020

NOVEMBER 2, 2020

Lấy bằng lái xe rồi. Mình muốn mua xe nhưng còn một số thắc mắc không rõ nên hỏi bạn bè ai đã mua. Tiền của các bạn ở đâu ra vậy?
//
驾照拿到手了,想买一辆车,但是有些问题不太明白,所以想请教一下买过的朋友,你们的钱都是哪里来的?
//
I got my driver’s license and want to buy a car, but I don’t quite understand some problems, so I want to ask my friends who bought it. Where did your money come from?

Leave a Reply