NOVEMBER 1, 2021

If I don’t reply your message, it’s not because I have a cold heart, but my hands are cold.
//
不回你消息不是我高冷,而是我手很冷。
Bù huí nǐ xiāo xí bùshì wǒ gāo lěng, ér shì wǒ shǒu hěn lěng.
//
Bất hồi nhĩ tiêu tức bất thị ngã cao lãnh, nhi thị ngã thủ ngận lãnh.
Nếu tôi không trả lời tin nhắn của bạn, không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tay tôi lạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *