NOVEMBER 1, 2021

Nếu tôi không trả lời tin nhắn của bạn, không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tay tôi lạnh.
//
不回你消息不是我高冷,而是我手很冷。
Bù huí nǐ xiāo xí bùshì wǒ gāo lěng, ér shì wǒ shǒu hěn lěng.
//
If I don’t reply your message, it’s not because I have a cold heart, but my hands are cold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.