No Supplement Can Replicate

No supplement can replicate the full spectrum of light humans need from the sun.
//
没有补充剂可以复制人类需要的来自太阳的全光谱光。
Méiyǒu bǔchōng jì kěyǐ fùzhì rénlèi xūyào de láizì tàiyáng de quán guāngpǔ guāng.
//
Một hữu bổ sung tề khả dĩ phục chế nhân loại nhu yếu đích lai tự thái dương đích toàn quang phổ quang.
//
Không có chất bổ sung nào có thể tái tạo toàn bộ quang phổ ánh sáng từ mặt trời mà con người cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *