|

Inner Happiness

❤️🌟 #SelfLove #LoveOthers #InnerHappiness
People who do not love themselves will never have the feeling of loving others. Any feeling of loving others is ultimately the feeling of loving oneself.
//
不爱自己的人,根本不会拥有爱别人的感觉。任何一种爱别人的感觉,归根结底都是爱自己的感觉。
Bù ài zìjǐ de rén, gēnběn bù huì yǒngyǒu ài biérén de gǎnjué. Rènhé yī zhǒng ài biérén de gǎnjué, guīgēnjiédǐ dōu shì ài zìjǐ de gǎnjué.
//
Bất ái tự kỷ đích nhân, căn bản bất hội ủng hữu ái biệt nhân đích cảm giác. Nhậm hà nhất chủng ái biệt nhân đích cảm giác, quy căn kết để đô thị ái tự kỷ đích cảm giác.
//
Người không yêu mình căn bản sẽ không bao giờ có cảm giác yêu người khác. Bất kỳ cảm giác yêu thương người khác, cuối cùng là cảm giác yêu thương chính mình.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *