No partner by Lunar New Year? I bet they're just after my lucky money.
|

New Year’s Money

💰🚶‍♂️💔
No partner by Lunar New Year? I bet they’re just after my lucky money.
//
年底不处对象,就怕是着我压岁钱来的。
Niándǐ bù chù duìxiàng, jiù pà shìzhe wǒ yāsuìqián lái de.
//
Niên để bất xử đối tượng, tựu phạ thị trứ ngã áp tuế tiền lai đích.
//
Năm hết Tết đến không có người yêu, chỉ sợ là đến để đòi tiền lì xì.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *