You are currently viewing Mayday Tattoo

Mayday Tattoo

Nếu như chúng ta chưa từng gặp
Sẽ không tồn tại chiếc tattoo này. :v
//
如果我们从不曾相识
不存在这个纹身。
//
If we had never met,
This tattoo would never have existed.

Leave a Reply