MAY 8, 2021

Cho dù bạn độc thân, yêu đương hay thất tình, hy vọng bạn có thể hiểu được: mục tiêu của cuộc đời, không phải tình yêu, mà là hạnh phúc.
//
无论你单身、恋爱或是失恋,希望你能够明白:生活的目标,不是爱情,是快乐。
Wúlùn nǐ dānshēn, liàn’ài huò shì shīliàn, xīwàng nǐ nénggòu míngbái: Shēnghuó de mùbiāo, bùshì àiqíng, shì kuàilè.
//
Whether you are single, in love or out of love, I hope you can understand that the goal of life is not love, but happiness.

Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai
Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *