MAY 7, 2020

Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã.
//
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。
Zhēnxī suǒyǒu de bù qī ér yù, kàndàn suǒyǒu de bùcí’érbié.
//
Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *