MAY 6, 2022

Mọi người đều có những khoảnh khắc thích một ai đó không thể giải thích được, bất kể giới tính hay tình yêu.
(Natsume Soseki)
//
每个人都会有莫名其妙喜欢一个人的瞬间,无关性别亦无关爱情。
—— 夏目漱石 ​​​
Měi gèrén dūhuì yǒu mòmíngqímiào xǐhuān yīgè rén de shùnjiān, wúguān xìngbié yì wúguān àiqíng.
—— Xiàmù Shùshí ​​​
//
Everyone has moments when they like someone inexplicably, regardless of gender or love.
(Natsume Soseki)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *