|

Dignity And Beauty

👀💔💅
Rather than caring about others’ betrayal and badness, it is better to manage your own dignity and beauty.
//
与其在意别人的背弃和不善,不如经营自己的尊严和美好。
Yǔqí zàiyì biérén de bèiqì hé bùshàn, bùrú jīngyíng zìjǐ de zūnyán hé měihǎo.
//
Dữ kỳ tại ý biệt nhân đích bối khí hòa bất thiện, bất như kinh doanh tự kỷ đích tôn nghiêm hòa mỹ hảo.
//
Thay vì quan tâm đến sự phản bội và xấu xa của người khác, tốt hơn là quản lý phẩm giá và vẻ đẹp của chính mình.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *