MAY 5, 2022

Thay vì quan tâm đến sự phản bội và xấu xa của người khác, tốt hơn là quản lý phẩm giá và vẻ đẹp của chính mình.
//
与其在意别人的背弃和不善,不如经营自己的尊严和美好。
Yǔqí zàiyì biérén de bèiqì hé bùshàn, bùrú jīngyíng zìjǐ de zūnyán hé měihǎo.
//
Rather than caring about others’ betrayal and badness, it is better to manage your own dignity and beauty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *