MAY 4, 2020

Trên đời có rất nhiều chuyện, một khi hiểu quá nhiều liền không có ý nghĩa.
//
世上有很多事,一旦了解得太多就没意思了。
Shìshàng yǒu hěnduō shì, yīdàn liǎojiě dé tài duō jiù méiyìsile.
//
There are many things in the world which are boring once you know too much.

Leave a Reply

Your email address will not be published.