MAY 3, 2021

Đến bây giờ tôi mới biết rằng đặt ra phương hướng quan trọng hơn nhiều so với đặt mục tiêu. Vấn đề là hướng đi khiến mọi người hạnh phúc, và mục tiêu thường gây đau khổ.
//
现在才知道,确定一个方向,比定下一个目标,要重要得多。关键在于,方向让人快乐,目标往往让人痛苦。
Xiànzài cái zhīdào, quèdìng yīgè fāngxiàng, bǐ dìng xià yīgè mùbiāo, yào zhòngyào dé duō. Guānjiàn zàiyú, fāngxiàng ràng rén kuàilè, mùbiāo wǎngwǎng ràng rén tòngkǔ.
//
Now I know that it is much more important to set a direction than to set a goal. The key is that the direction makes people happy, and the goal often makes people miserable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *