|

MAY 28, 2022

Có ba quá trình trong cuộc sống: học để sống, sống và tận hưởng cuộc sống.
//
人生有三个过程:学习生活、生活和享受生活。
Rénshēng yǒusān gè guòchéng: xuéxí shēnghuó, shēnghuó hé xiǎngshòu shēnghuó.
//
There are three processes in life: learning to live, living and enjoying life.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *