MAY 23, 2021

Tôi luôn tin rằng cái gọi là mới mẻ không phải là làm điều tương tự với những người chưa quen, mà là trải nghiệm cuộc sống chưa quen với những người đã quen.
//
一直认为,所谓新鲜感,不是和未知的人一起去做同样的事情,而是和已知的人一起去体验未知的人生。
Yīzhí rènwéi, suǒwèi xīnxiān gǎn, bùshì hé wèizhī de rén yīqǐ qù zuò tóngyàng de shìqíng, ér shì hé yǐ zhī de rén yīqǐ qù tǐyàn wèizhī de rénshēng.
//
I have always believed that novelty is not to do the same thing with unknown people, but to experience unknown life with known people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *