MAY 22, 2022

Tôi không thích trả lời tin nhắn lắm. Tôi cảm thấy như kiếp trước mình là một cái “không làm phiền”.
//
我不太喜欢回消息 感觉我上辈子就是个免打扰。
Wǒ bù tài xǐhuān huí xiāoxī gǎnjué wǒ shàngbèizi jiùshì gè miǎn dǎrǎo.
//
I don’t like answering messages very much. I feel like I was a DND in my last life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *