MAY 19, 2019

Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà,
Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng.
//
心若不动,风又奈何,
你若不伤,岁月无恙。
Xīn ruò bù dòng, fēng yòu nàihé,
Nǐ ruò bù shāng, suìyuè wúyàng.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Ancient Town, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.