MAY 14, 2020

Không phải mọi mối quan hệ sẽ dẫn đến hôn nhân, một số sẽ giúp bạn khám phá những nhà hàng mới.
//
并非所有关系都会导致婚姻,有些关系会帮助你发现新餐馆。
Bìngfēi suǒyǒu guānxì dūhuì dǎozhì hūnyīn, yǒuxiē guānxì huì bāngzhù nǐ fāxiàn xīn cānguǎn.
//
Not all relationships will lead to marriage, some will help you discover new restaurants.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *