MAY 13, 2020

Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, nhưng nếu như bạn mời khách, tôi có thể cùng bạn ăn thêm một lúc.
//
天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。
Tiānxià méiyǒu bú sàn de yànxí, dàn rúguǒ nǐ qǐngkè, wǒ kěyǐ péi nǐ duō chī yīhuǐ’er.
//
All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *