You are currently viewing MAY 12, 2020

MAY 12, 2020

Bởi vì chúng ta biết, nhân sinh đã quá nửa, nên trân quý thì trân quý, nên rời xa thì rời xa.
//
因为我们知道,人生已过半,该珍惜的要珍惜,该远离要远离。 ​​​​
//
Because we know that half of our life is over, we should cherish whom we wanna cherish, and we should stay away from whom we wanna stay away.

Leave a Reply