MAY 12, 2020

Bởi vì chúng ta biết, nhân sinh đã quá nửa, nên trân quý thì trân quý, nên rời xa thì rời xa.
//
因为我们知道,人生已过半,该珍惜的要珍惜,该远离要远离。
Yīnwèi wǒmen zhīdào, rénshēng yǐ guòbàn, gāi zhēnxī de yāo zhēnxī, gāi yuǎnlí yào yuǎnlí. ​​​​​​​​
//
Because we know that half of our life is over, we should cherish whom we wanna cherish, and we should stay away from whom we wanna stay away.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *