MARCH 3, 2022

Đừng diễn giải người khác, mà hãy đọc chính mình từ cách diễn giải của người khác, bạn có thể nhìn thấy chính mình khi đi sâu hơn vào từng điều, từng câu.
//
不要去解读别人,要从对别人的解读中去阅读自己,每一条、每一句深入下去都可以见自己。
Bùyào qù jiědú biérén, yào cóng duì biérén de jiědú zhōng qù yuèdú zìjǐ, měi yītiáo, měi yījù shēnrù xiàqù dōu kěyǐ jiàn zìjǐ.
//
Don’t interpret others, but read yourself from the interpretation of others. You can see yourself when you go deeper into every article and every sentence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *