You are currently viewing MARCH 27, 2020

MARCH 27, 2020

Làm người mọi việc cần tĩnh, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, lẳng lặng cố gắng, lẳng lặng thu hoạch, phải tránh ồn ào.
//
做人凡事要静,静静地来,静静地去,
静静努力,静静收获,切忌喧哗。
//
Do everything quietly, come quietly, go quietly,
Try quietly, harvest quietly, avoid noise.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Leave a Reply