Luck Is Like The Tour De France

Luck is like the Tour de France. You wait, and it flashes past you.
//
运气这玩意就像环法自行车赛:我们翘首以盼很久,而它却在瞬间就结束了。
Yùnqì zhè wányì jiù xiàng huán fǎ zìxíngchē sài: Wǒmen qiáoshǒu yǐ pàn hěnjiǔ, ér tā què zài shùnjiān jiù jiéshùle.
//
Vận khí giá ngoạn ý tựu tượng hoàn Pháp tự hành xa tái: Ngã môn kiều thủ dĩ phán ngận cửu, nhi tha khước tại thuấn gian tựu kết thúc liễu.
May mắn cũng giống như Tour de France: Chúng ta mong chờ nó rất lâu, và nó kết thúc ngay lập tức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *