Love Can Be Late

Love can be late, but courier and takeaway can’t be late.
//
爱情可以晚点到但是快递和外卖晚一点点都不行。
Àiqíng kěyǐ wǎndiǎn dào dànshì kuàidì hé wàimài wǎn yī diǎndiǎn dōu bùxíng.
//
Ái tình khả dĩ vãn điểm đáo đãn thị khoái đệ hòa ngoại mại vãn nhất điểm điểm đô bất hành.
Tầm này người yêu từ từ tới cũng được, nhưng giao hàng và đồ ăn tới muộn một chút đều không được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *