Living For Your Dreams Isn’t Wrong

🛌🏻
Living for your dreams isn’t wrong, but living in your dreams is.
//
为梦想而活没有错,但活在梦里才是错的。
Wèi mèngxiǎng ér huó méiyǒu cuò, dàn huó zài mèng lǐ cái shì cuò de.
//
Vi mộng tưởng nhi hoạt một hữu thác, đãn hoạt tại mộng lý tài thị thác đích.
Sống cho ước mơ của bạn không sai, nhưng sống trong ước mơ của bạn thì sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *