|

Like Someone Inexplicably

❤️🌈
Everyone has moments when they like someone inexplicably, regardless of gender or love. (Natsume Soseki)
//
每个人都会有莫名其妙喜欢一个人的瞬间,无关性别亦无关爱情。
Měi gèrén dūhuì yǒu mòmíngqímiào xǐhuān yīgè rén de shùnjiān, wúguān xìngbié yì wúguān àiqíng.
//
Mỗi cá nhân đô hội hữu mạc danh kỳ diệu hỉ hoan nhất cá nhân đích thuấn gian, vô quan tính biệt diệc vô quan ái tình.
//
Mọi người đều có những khoảnh khắc thích một ai đó không thể giải thích được, bất kể giới tính hay tình yêu.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *