Like A Tiger With Crushing Force

The year of the Tiger is here, and spring is coming. We should live a wonderful 2022 like a tiger with crushing force.
//
虎年到,春来闹。就该如猛虎势如破竹一般过好美好的2022年。
Hǔ nián dào, chūnlái nào. Jiù gāi rú měnghǔ shi rú pò zhú yībānguò hǎo měihǎo de 2022 nián.
//
Hổ niên đáo, xuân lai nháo. Tựu cai như mãnh hổ thế như phá trúc nhất bàn quá hảo mỹ hảo đích 2022 niên.
//
Năm Dần đến, xuân về náo nhiệt. Chúng ta nên sống một năm 2022 tuyệt vời như mãnh hổ với thế như chẻ tre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *