Life Must Be Full Of Joy

Life must be full of joy; don’t let the golden bottle face the moon in the sky. Don’t complain to the moon today; I want to be brighter than it.
//
人生得意须尽欢,莫使金樽空对月,今日不和月亮诉心肠,我要比它更皎洁明亮。
Rénshēng déyì xū jìn huān, mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè, jīnrì bù hé yuèliàng sù xīncháng, wǒ yào bǐ tā gèng jiǎojié míngliàng.
//
Đời khi đắc ý hãy nên vui, chớ để chén vàng trơ trước nguyệt. Hôm nay đừng so với trăng, ta phải sạch sẽ sáng sủa hơn nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *