Life isn’t so fair for all of us. Some spend their whole lives on unpaved roads. While some run at full speed only to reach the edge of a cliff.
|

Life Is Unfair

🌄🚶‍♂️💔
Life isn’t so fair for all of us. Some spend their whole lives on unpaved roads. While some run at full speed only to reach the edge of a cliff.
//
人生并没有那么公平,有些人一辈子走在崎岖不平的砂石路上,有些人拼了命奔跑,最后却遇上断崖。
Rénshēng bìng méiyǒu nàme gōngpíng, yǒuxiē rén yībèizi zǒu zài qíqū bùpíng de shā shí lùshàng, yǒuxiē rén pīnle mìng bēnpǎo, zuìhòu què yù shàng duànyá.
//
Nhân sinh tịnh một hữu na yêu công bình, hữu ta nhân nhất bối tử tẩu tại khi khu bất bình đích sa thạch lộ thượng, hữu ta nhân bính liễu mệnh bôn bào, tối hậu khước ngộ thượng đoạn nhai.
//
Cuộc đời này không công bằng lắm đâu. Có người cả đời phải đi trên con đường lởm chởm. Cũng có những người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *