JUNE 29, 2022

Thật ghen tị với những cô gái khác có thể được bạn trai ôm bay bổng lên. Lần cuối cùng tôi được ôm như thế này là trong bữa tiệc trăm ngày của mình.
//
好羡慕别的女生,可以被自己男朋友举起来,来一个飞起来的抱抱,我上一次被这么抱,还是在我的百日宴上。
Hǎo xiànmù bié de nǚshēng, kěyǐ bèi zìjǐ nán péngyǒu jǔ qǐlái, lái yīgè fēi qǐlái de bào bào, wǒ shàng yīcì bèi zhème bào, háishì zài wǒ de bǎi rì yàn shàng.
//
I am so envious of other girls who can be lifted up by their boyfriends for a flying hug. The last time I was hugged like this was at my 100-day banquet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *