JUNE 26, 2021

Tôi chán ngấy những tương tác xã hội không cần thiết và kém hiệu quả. Mọi người không thể xa nhau và đẹp hơn được sao? Hãy giữ khoảng cách, đừng ngồi lê đôi mách và quản tốt chính mình.
//
烦透了没必要的无效社交,人和人之间就不能多点距离美吗,保持距离,没有八卦,管好自己。 ​​​​
Fán tòule méi bìyào de wúxiào shèjiāo, rén hé rén zhī jiān jiù bùnéng duō diǎn jùlí měi ma, bǎochí jùlí, méiyǒu bāguà, guǎn hǎo zìjǐ. ​​​​
//
I’m fed up with unnecessary and ineffective social interactions. Can’t people be more distant and beautiful? Keep your distance, don’t gossip, and take care of yourself. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *