JUNE 24, 2022

Không ai già đi bởi vì họ sống thêm vài năm nữa:
Người ta già đi chỉ vì họ từ bỏ lý tưởng.
Năm tháng làm làn da nhăn nheo,
Mà mất nhiệt huyết khiến tâm hồn xuất hiện nếp nhăn.
//
没有人因为多活几年几岁而变老:
人老只是由于他抛弃了理想。
岁月使皮肤起皱,
而失去热情却让灵魂出现皱纹。
Méiyǒu rén yīnwèi duō huó jǐ nián jǐ suì ér biàn lǎo:
Rén lǎo zhǐshì yóuyú tā pāoqìle lǐxiǎng.
Suìyuè shǐ pífū qǐ zhòu,
Ér shīqù rèqíng què ràng línghún chūxiàn zhòuwén.
//
No one grows old by living a few more years;
They are old only because they abandoned their ideal.
Years wrinkle the skin,
But losing enthusiasm wrinkles the soul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *