JUNE 23, 2021

Nếu một người sống hôm nay, anh ta chỉ cần dọn dẹp mặt đất ngày hôm nay và làm sạch trái tim hôm nay, bởi vì ngày mai sẽ có trái tim của ngày mai và lá rụng của ngày mai.
//
一个人活在今天,只要把今天的地扫干净、把今天的心扫干净就行了,因为明天有明天的心和明天的落叶。
Yīgè rén huó zài jīntiān, zhǐyào bǎ jīntiān dì dì sǎo gānjìng, bǎ jīntiān de xīn sǎo gānjìng jiùxíngle, yīn wéi míngtiān yǒu míngtiān de xīn hé míngtiān de luòyè.
//
If a person lives today, he only needs to clean up today’s ground and today’s heart, because tomorrow will have tomorrow’s heart and tomorrow’s fallen leaves.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *