You are currently viewing JUNE 17, 2020

JUNE 17, 2020

Muốn vụng trộm cố gắng, hi vọng chính mình có thể trở thành giấc mơ của người khác.
//
要偷偷努力,希望自己也能成为别人的梦想。
//
Secretly work hard, hope that I can become someone else’s dream.

Leave a Reply