You are currently viewing JUNE 14, 2021

JUNE 14, 2021

Thuốc không chữa khỏi bệnh giả, rượu không giải toả được nỗi sầu thực sự.
//
药不治假病,酒不解真愁。
//
Medicine can’t cure fake diseases, alcohol can’t solve real sorrow.

Leave a Reply