JULY 8, 2022

The fisherman does not know where the fish is before going out to sea, but he still chooses to go because he believes that he will return with a reward.
//
渔夫出海前并不知道鱼在哪儿,但还是会选择出海,因为相信会满载而归。
Yúfū chūhǎi qián bìng bù zhīdào yú zài nǎ’er, dàn háishì huì xuǎnzé chūhǎi, yīnwèi xiāngxìn huì mǎnzài’érguī.
//
Người đánh cá không biết con cá ở đâu trước khi ra khơi, nhưng anh ta vẫn chọn ra khơi, vì anh ta tin rằng anh ta sẽ trở về với phần thưởng đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *