You are currently viewing JULY 30, 2020

JULY 30, 2020

Sự kết thúc của cảm xúc con người không phải là chửi thề cũng không phải trút giận, mà là im lặng.
//
人情绪的尽头不是脏话也不是发泄,是沉默。
//
The end of human emotion is not swearing or venting; it is silence.

Leave a Reply