JULY 2, 2022

I really hope that I look like the mirror version of me, not the camera version.
//
我真的希望我看起来像镜子版的我,而不是相机版。
Wǒ zhēn de xīwàng wǒ kàn qǐlái xiàng jìng zǐ bǎn de wǒ, ér bùshì xiàngjī bǎn.
//
Tôi thực sự hy vọng rằng tôi trông giống như phiên bản soi gương của mình chứ không phải phiên bản máy ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *